Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2022:

Kategoria proza

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (przewodniczący Kapituły) – doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady Instytutu Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicysta. Członek redakcji kwartalnika „Więź" i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi". Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad" im. bp. Jana Chrapka w roku 2018. Autor wielu książek, m.in. wydanych w Bibliotece „Więzi": Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Emaus. Tajemnice dnia ósmego, Posty. Mieszka w Zielonej Górze.

dr hab. Karol Maliszewski (członek Kapituły) - doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wchodził w skład jury ogólnopolskich konkursów literackich (m.in. „Złoty Środek Poezji”„O Granitową Strzałę”„Krajobrazy Słowa”im. Michała Kajkiim. Zygmunta Krukowskiegoim. Rainera Marii Rilkego). Od 2016 r. członek jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Wraz z Olgą Tokarczuk organizuje Festiwal Góry Literatury.
Jako poeta oraz krytyk literacki debiutował w 1978 r. Wiersze publikował m.in. w miesięczniku „Odra” w 1984 i 1986 r. W 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike za tom szkiców krytycznych "Rozproszone głosy". Laureat nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001). Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Jest autorem tomików poetyckich, tomów prozy, szkiców krytyczno-literackich oraz recenzji, felietonów, które publikuje również w internetowych pismach literackich.

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM (członek Kapituły) – polska literaturoznawczyni, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Kapituły “WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur” przyznawanej przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką m.in. monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001) oraz zbioru szkiców o pograniczu polsko-niemieckim (Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogranicza, Olsztyn 2018). Opracowała tomy antologii reportaży i felietonów; jest redaktorką kilku prac zbiorowych. Publikuje m.in. w „Ruchu Literackim”, „Anthroposie?”, „Tematach z Szewskiej”, „Napisie”.

Kategoria poezja

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (przewodnicząca Kapituły) – polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Kieruje Zakładem Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, od 2016 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Kieruje zespołem realizującym międzyuczelniany projekt „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, pełni funkcję redaktora naukowego serii „Nowy Regionalizm w badaniach Literackich" (TAiWPN "Universitas" Kraków). Zajmuje się teorią literatury, poezją współczesną i regionalizmem w badaniach literackich. W roku 2018 otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Laureatka wyróżnienia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2006 za dokonania krytyczno-literackie i Nagrody Andrzeja Waśkiewicza Związku Literatów Polskich (2019).

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr (członek Kapituły) – historyk literatury polskiej, regionalista, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UW, w którym kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku i Pracownią Badań Regionalnych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Dolnym Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności, związkami kultury i historii z przyrodą. Autor książek m.in. Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War (Wrocław 2019) oraz wstępu i opracowania Wyboru prozy Tadeusza Różewicza w serii Biblioteki Narodowej (Wrocław 2021). W latach 1996–1999 kierował działem krytyki pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Jako recenzent współpracuje z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Odra”.

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (członek Kapituły) – poetka, polska filolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, specjalistka w zakresie historii języka polskiego i językoznawstwa. Autorka prac o historii języka polskiego, w tym monografii poświęconych wpływom łaciny na polszczyznę. Interesuje ją językoznawstwo kognitywne, leksykografia, semantyka tekstu, frazeologia i paremiologia oraz funkcja barw w języku. Autorka tomików poetyckich, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich. Od 2004 należy do Związku Literatów Polskich.

 

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Naukowego:

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski) – przewodniczący Kapituły

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – członek Kapituły

dr Marta Bąkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – członek Kapituły
 
prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) – członek Kapituły
 
dr Mirosława Szott (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze) – członek Kapituły
 
 
 
Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (przewodnicząca Kapituły) - literaturoznawczyni, prasoznawca, medioznawca, bibliolog, profesor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na którym objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa na tejże uczelni. Od 1 października 2012 roku do 30 września 2016 - dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji. Związana również z londyńskim Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie. Zajmuje się badaniem polskich czasopism uchodźczych i emigracyjnych w XX i XXI wieku, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe obejmują także kwestie współczesnego polskiego rynku prasy artystyczno-literackiej i czasopism o sztuce po 1989. Członek (od 2010), Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, od marca 2015 Członek Zarządu tej Komisji; profesor krajowy PUNO w Londynie. Redaktor naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” [Londyn]. Sekretarz naukowy i współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” [Kielce].

dr hab. Ewa Danowskapolska historyk, długoletnia pracownik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Ukończyła studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.  Przez kilka lat była członkiem Rady Naukowej Biblioteki PAN, a od 2002 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN”. W 1995 r. w krakowskiej WSP (obecnie Akademii Pedagogicznej). Od 2006 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Opublikowała ponad 40 artykułów w czasopismach i publikacjach naukowych. Interesuje się historią Polski XVIII i początków XIX wieku, przede wszystkim społeczną i gospodarczą, biografistyką oraz edytorstwem źródeł. Specjalizuje się w biografistyce, edytorstwie źródeł oraz historii Polski XVIII w., w szczególności społecznej i gospodarczej. Podjęła również pracę w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wybrane publikacje: Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006, Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011.

Michał Ogórek  (członek Kapituły) - dziennikarz, felietonista, satyryk, krytyk filmowy. Od 1989 r. związany z Gazetą Wyborczą. Autor wielu książek, m.in. Przewodnik po Polsce, Najlepszy Ogórek, czyli kalendarz na każdy rok, Urok lat minionych, Poczet królów polskich, współautor A bodaj Ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy, Kiełbasa i sznurek, Na drugie Stanisław. Nowa księga imion. W rankingu najlepszych felietonistów miesięcznika Press został sklasyfikowany jako drugie „najostrzejsze pióro w Polsce”.

 

 
Design by FxDesign specjalista seo