Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2023:

Kategoria proza

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr (przewodniczący Kapituły) – historyk literatury polskiej, regionalista, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UW, w którym kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku i Pracownią Badań Regionalnych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Dolnym Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności, związkami kultury i historii z przyrodą. Autor książek m.in. Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War (Wrocław 2019) oraz wstępu i opracowania Wyboru prozy Tadeusza Różewicza w serii Biblioteki Narodowej (Wrocław 2021). W latach 1996–1999 kierował działem krytyki pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Jako recenzent współpracuje z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Odra”.

prof. dr hab. Jerzy Madejski (członek Kapituły)  literaturoznawca, krytyk. Pracuje w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor pisma „Autobiografia”. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Ostatnio opublikował: Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018)Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej (Wydawnictwo Pasaże), Kraków 2021; Redaktor i współredaktor wydawnictw zbiorowych, m.in. tomów: Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik; współredakcja Sławomir Iwasiów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Universitas,  Szczecin  Kraków 2019); Rytm schowany w tekście”. Adam „Łona” Zieliński i kultura popularna; współredakcja Paweł Dziel, Patrycja Masternak (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023).

prof. dr hab. Karol Maliszewski (członek Kapituły) – doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wchodził w skład jury ogólnopolskich konkursów literackich (m.in. „Złoty Środek Poezji”„O Granitową Strzałę”„Krajobrazy Słowa”im. Michała Kajkiim. Zygmunta Krukowskiegoim. Rainera Marii Rilkego). Od 2016 r. członek jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Wraz z Olgą Tokarczuk organizuje Festiwal Góry Literatury.
Jako poeta oraz krytyk literacki debiutował w 1978 r. Wiersze publikował m.in. w miesięczniku „Odra” w 1984 i 1986 r. W 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike za tom szkiców krytycznych "Rozproszone głosy". Laureat nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001). Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Jest autorem tomików poetyckich, tomów prozy, szkiców krytyczno-literackich oraz recenzji, felietonów, które publikuje również w internetowych pismach literackich.

Kategoria poezja

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (przewodnicząca Kapituły) – polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Kieruje Zakładem Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, od 2016 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Kieruje zespołem realizującym międzyuczelniany projekt „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, pełni funkcję redaktora naukowego serii „Nowy Regionalizm w badaniach literackich" (TAiWPN "Universitas" Kraków). Zajmuje się teorią literatury, poezją współczesną i regionalizmem w badaniach literackich. W roku 2018 otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Laureatka wyróżnienia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2006 za dokonania krytyczno-literackie i Nagrody Andrzeja Waśkiewicza Związku Literatów Polskich (2019).

prof. dr hab. Wojciech Ligęza (członek Kapituły) – polski historyk literatury, eseista, krytyk literacki, wiceprezes oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie, profesor tytularny na Wydziale Polonistyki UJ, zajmuje się głównie poezją polską XX wieku oraz literaturą emigracyjną. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium napisane pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki). Debiutował w 1975 na łamach „Życia Literackiego" (nr 19) recenzją powieści Mariana Pilota Zakaz zwałki. Artykuły i recenzje literackie drukował m.in. w „Odrze" (1975, 1977, 1979-80, 1987) i „Twórczości" (1979-2000, z przerwami). W 1983 doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy Wiersze Wisławy Szymborskiej. Problemy poetyki. W 1984 został zatrudniony w Instytucie Polonijnym UJ. Współpracuje z miesięcznikiem „Kraków". W 1998 habilitował się na UJ na podstawie książki Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. W 1999-2002 brał udział w pracach Komitetu Badań Polonii PAN. W październiku 2001 przeniósł się do Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku w Instytucie Polonistyki UJ, w latach 2002-2007 wygłaszał nadto wykłady o literaturze w Studium Literacko-Artystycznym UJ. Współredaguje „Konteksty Kultury", bierze udział w pracach zespołu redakcyjnego londyńskiego rocznika „Ekspresje". W latach 2007-2009 był członkiem jury Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest jurorem Nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, a od 2012 – Nagrody Orfeusz. W 2001 został przyjęty do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w 2001-04 był członkiem zarządu oddziału krakowskiego, a od 2008 pełni funkcję wiceprezesa). Wspólnie z Gabrielą Matuszek redaguje serię wydawniczą „Krakowska Biblioteka SPP". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2011).

dr Małgorzata Lebda (członek Kapituły) – dorastała w beskidzkiej wsi. Autorka sześciu książek poetyckich, w tym Sny uckermärkerów (Nagroda Literacka Gdynia 2019) i Mer de Glace (Nagroda im. Wisławy Szymborskiej 2022) oraz debiutanckiej powieści Łakome. Redaktorka, naukowczyni, felietonistka, animatorka kultury, ultramaratonka. Mieszka na wietrznej grani w Beskidzie Sądeckim.

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (członek Kapituły) – doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady Instytutu Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicysta. Członek redakcji kwartalnika „Więź" i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi". Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad" im. bp. Jana Chrapka w roku 2018. Autor wielu książek, m.in. wydanych w Bibliotece „Więzi": Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Emaus. Tajemnice dnia ósmegoPosty, Syn marnotrawny. Biografia ocalenia, Bóg incognito. Kazania z nadzieją, Kościół, który wyznaję. Mieszka w Zielonej Górze.

 

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Naukowego:

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski) – przewodniczący Kapituły

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – członek Kapituły

dr Marta Bąkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – członek Kapituły
 
prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) – członek Kapituły
 
dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze) – członek Kapituły
 
 
 
Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (przewodnicząca Kapituły) - literaturoznawczyni, prasoznawca, medioznawca, bibliolog, profesor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na którym objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa na tejże uczelni. Od 1 października 2012 roku do 30 września 2016 - dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji. Związana również z londyńskim Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie. Zajmuje się badaniem polskich czasopism uchodźczych i emigracyjnych w XX i XXI wieku, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe obejmują także kwestie współczesnego polskiego rynku prasy artystyczno-literackiej i czasopism o sztuce po 1989. Członek (od 2010) Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, od marca 2015 Członek Zarządu tej Komisji; profesor krajowy PUNO w Londynie. Redaktor naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” [Londyn]. Sekretarz naukowy i współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” [Kielce].

dr hab. Ewa Danowska – polska historyk, długoletnia pracownik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Ukończyła studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.  Przez kilka lat była członkiem Rady Naukowej Biblioteki PAN, a od 2002 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN”. W 1995 r. w krakowskiej WSP (obecnie Akademii Pedagogicznej). Od 2006 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Opublikowała ponad 40 artykułów w czasopismach i publikacjach naukowych. Interesuje się historią Polski XVIII i początków XIX wieku, przede wszystkim społeczną i gospodarczą, biografistyką oraz edytorstwem źródeł. Specjalizuje się w biografistyce, edytorstwie źródeł oraz historii Polski XVIII w., w szczególności społecznej i gospodarczej. Podjęła również pracę w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wybrane publikacje: Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006, Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011.

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, medioznawczyni. Zainteresowania naukowe: systemy medialne na świecie, polski system medialny, szczególnie czasopiśmiennictwo, konwergencja mediów, digitalizacja prasy, tabloidyzacja mediów, kultury medialne. Od 2014 r. członek międzynarodowej grupy badawczej (LEMEL) monitorującej rynek mediów on-line w Europie. Od 2015 roku koordynator polskiego korpusu tej grupy. Członek PTKS i PTEM. Pracowała w wielu redakcjach (m.in.: Tok FM, Radio Bis, TVP S.A.) oraz współpracowała w licznymi tytułami prasowymi i agencjami fotograficznymi.

 
 
Design by FxDesign specjalista seo